Skip to main content Skip to footer

Retningslinjer

 1. Opplæringsloven og Rammeplanen for kulturskole ligger til grunn for opplæringen.
 2. Kulturskolen tilbyr opplæring innenfor kunstfag. I opplæringen inngår praktiske og teoretisk undervisning samt   deltakelse på arrangement som utøver, arrangør og publikum.
 3. Opplæringen foregår hovedsakelig i grupper.
 4. Opplæringen foregår på Kimen og på enkelte skoler. Desentralisert undervisning krever et visst elevgrunnlag.
 5. Elevene vil i kulturskolen møte engasjerte lærere med kunstfaglig og pedagogisk kompetanse. Opplæringen skal ha en klar struktur og progresjon, og skal være tilpasset den enkelte elev. Det forventes at eleven stiller forberedt til timene. Nødvendig utstyr skal medbringes. Dette er en forutsetning for opplæringen.
 6. Vår elevportal er Speedadmin. Informasjon fra lærere og administrasjon på e-post og sms gis via denne. Den enkelte lærer og foreldre skal til enhver tid sørge for at opplysninger vedrørende eleven er oppdatert på Speedadmin.
 7. Opplæringen følger skoleåret. Kulturskolen har en egen skolerute. Elevene skal ha tilbud om minimum 36 oppmøter i løpet av et skoleår. Dette inkluderer arrangement som eleven deltar på.
 8. Fravær varsles direkte til lærer.  Læreren fører oversikt over frammøte. Elever som har hatt ugyldig fravær 3 ganger på rad, får en advarsel. Ved 4 gangs fravær kan plassen sies opp fra kulturskolen, uten refusjon. Permisjon gis kun ved midlertidig flytting eller av medisinske grunner.
 9. Informasjon om kulturskolen ligger på vår hjemmeside og Facebook.
 10. Kulturskolens målgruppe er barn og unge bosatt i Stjørdal kommune, i alderen 3 – 20 år. I tillegg tilbyr kulturskolen musikk ved livets begynnelse og tilpasset opplæring for elever med spesielle behov. Voksne kan unntaksvis få plass i kulturskolen hvis det er ledig kapasitet. Plass for voksne tildeles for ett semester av gangen.
 11. Vårt hovedopptak er i mai. Søknadsfrist er 15.mai. Innmelding og utmelding skjer via Speedadmin. Nye medlemmer i skolekorps har søknadsfrist 20.mai. Søkere som ikke får plass blir satt på venteliste. Re-registrering av eksisterende plass og venteliste-plass må gjøres innen 1.mai.  Frist for utmelding før vårsemesteret er 1.desember. Frist for utmelding før høstsemesteret er 1.mai. Ved utmelding etter denne dato, vil påfølgende semester bli fakturert. Ved bytte av disiplin, blir eleven betraktet som ny søker.
 12. Elevavgift fastsettes av kommunestyret. Kulturskolen har flerfag- og søskenmoderasjon. Voksne elever betaler  dobbel elevsats og er unntatt rabattordninger. På noen fag tilkommer materialkostnader. Elevavgiften utgjør bare en liten del av kostnadene for en elevplass, og må derfor betraktes som betaling for elevplassen og ikke for antall minutter undervisning. Ved manglende betaling kan eleven miste plassen.
 13. Kulturskolen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av representanter fra følgende grupper: Dans, Visuelle kunstfag, Drama, Stryk, Korps og Øvrig musikk

Kulturskolen som lokalt ressurssenter skal samarbeide med:

 1. Frivillige organisasjoner og lokalt kulturliv. Kulturskolen skal i samarbeid med etat kultur ta initiativ til møteplasser for kor, korps, orkester og andre     kulturorganisasjoner i kommunen. Det er et særlig ansvar for kulturskolen at disse organisasjonene har en    god rekruttering og opplæring. Dette skal løses i dialog med organisasjonene.
 2. Barnehager, skoleverket og høyere utdanningsinstitusjoner
 3. Offentlige institusjoner
 4. Profesjonelle aktører
 5. Private, bedrifter og andre om spilleoppdrag.